رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

باز کردن چاکرای دست و چگونگی لمس هاله

نویسنده: Moonshine تاریخ: چهارشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ موضوع : تمرینات معنوی, صفحه اصلی | ۱۳۶ دیدگاه

باز کردن چاکرای دست و چگونگی لمس هاله
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻫﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ و اسکن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ابتدا باید چاکراهای دست را فعال کنند. این روش هم نیازمند تمرینات بسیار می‌باشد، پس ﺑﯿﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشید ﮐﻪ هیچ ﭼﯿﺰ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺪﺳﺖ نمی‌آید ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻼﺵ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺨﺮﺝ ﺩﺍﺩ و ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺁﻧﺮﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻧﻤﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﻭ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺸﺪﺕ ﺩﻭﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻭ فقط ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﻫﺎﻟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺤﯿﻂ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺭﺍ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و یا به صورت ریلکس دراز بکشید، طوری ﮐﻪ ﺑﺪﻥ، ﺳﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﺭﺍ رها کنید.
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻭ با ده بار ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ.
۱) ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﮑﻤﯽ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﯿﻨﯽ ( ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﺧﻮﺩ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻓﻠﮑﺲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)
۲) ﺍﯾﺴﺖ ﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺛﺎﻧﯿﻪ
۳) ﺑﺎﺯ ﺩﻡ ﻋﻤﯿﻖ ﺍﺯ ﺑﯿﻨﯽ
۴) حبس ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺛﺎﻧﯿﻪ
این تمرین تنفس را بخاطر داشته باشید، زیرا بیشتر تمرینات متافیزیکی با تمرین تنفس آغاز خواهد شد. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﻭﺍﻧﻬﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﻭﺍﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
کف دستان خود را به همدیگر نزدیک کنید و به فاصله ده سانتی متر از هم نگه دارید. اکنون انتقال انرژی را شروع کنید.
انرژی را با دست راست ارسال کرده و با دست چپ دریافت کنید، هنگام تمرین انتقال انرژی را به صورت گرما و یا حالت گزگز شدن کف دست‌ها احساس خواهید کرد.
این تمرین باعث فعالیت چاکرای دست خواهد شد.
ﺣﺎل انتقال انرژی را متوقف کنید، کف ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻭﯼ ﻫﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ بیست سانتی متر ﻫﺮ ﺩﻭ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺁﻫﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﻮ ﻋﻘﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎﺩﮐﻨﮏ ﻧﺮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﻟﻤﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ. ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ.
با این تمرین هم میتوانید هاله دستان خود را لمس کنید.
هر یک از تمرین را به مدت پانزده دقیقه انجام دهید. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﻭ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺗﺎ پنج ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺳﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺍﯾﻦ دو ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ چاکرای ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ فعال شده و ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻨﺪ.

 

انجام این تمرین زیر نظر استاد باید انجام شود و برای همه توصیه نمیشود.برچسب ها : , , , , , , , , , ,

دیدگاه هایی که برای این مطلب ارسال شده

 • نویسنده دیدگاه: پانیذ
  مرداد ۳۰, ۱۳۹۷

  من گرما و گز گز شدن حس میکنم اما اون جسم غیرمادی اون ک مثل بادکنک باید باشه رو نه .کجای کارم مشکل داره؟؟چرا اینجوری میشه؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   شهریور ۶, ۱۳۹۷

   سلام
   وقت بخیر
   در تمرینات مربوط به باز شدن چاکراها, این حس و بطور کل تغییر در اعضای بدن طبیعی هست. کم کم تمرینات رو بصورت مداوم و منظم انجام بدین, می تونین هاله افراد, اجسام و حتی حیوانات رو هم حس کنید.

 • نویسنده دیدگاه: متین
  شهریور ۵, ۱۳۹۷

  عالی بود.مرسی

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   شهریور ۶, ۱۳۹۷

   سپاس دوست گرامی…
   آرامش الهی بر شما جاری باد.

 • نویسنده دیدگاه: Amin
  شهریور ۲۳, ۱۳۹۷

  سلام خیلی ممنون یه سوال دارم
  من وقتی انجام میدم تمرکز مو از درس میدم نمیتونم خودمو کنترل کنم بنظر شما چکار کنم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   مهر ۱۳, ۱۳۹۷

   سلام
   وقت بخیر
   توصیه میکنم این تمرینات رو در ساعات به خصوصی که آرامش بیشتری دارید انچام بدین. یا برای مثال می تونید مراقبه کنید تا افکار در شما خاموشی گرفته , آرام شده و کم کم تمرکز خود رو بازیابید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: amin
  مهر ۱۲, ۱۳۹۷

  سلام من شروع نکرده فهمیدم دستام دارن به سمت هم کشیده می شن بعدشم نیروی مغناطیسی رو حس کردم و یکمم لذت بخش بود.آیا چاکراه دستم باز شده یا باید همه تمرین هارو انجام بدم؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   مهر ۱۳, ۱۳۹۷

   سلام
   اینکه نیروی مغناطیسی ای رو بین دست هاتون احساس کردین نشانه ی مثبتی است. توصیه میکنم همچنان تمرین رو ادامه بدید و سعی کنید این نیرو رو بین دستاتون قوی کنید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: فرشاد
  مهر ۱۲, ۱۳۹۷

  سلام میتونم بپرسم منظور از هاله چیه؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   مهر ۱۳, ۱۳۹۷

   سلام دوست گرامی
   وقت بخیر

   “معنای هاله در لغت‌نامه یک تجلی نامرئی یا حوضه‌ی انرژی می‌باشد که اطراف تمام موجودات را احاطه کرده است. از آن جائیکه در اطراف هر چیز انرژی است، حتی در اطراف صخره یا میز آشپزخانه هم هاله وجود دارد. با وجود اینکه هاله تمام بدن را احاطه کرده است ولی قسمتی از هر سلول می‌باشد که انرژی‌های ظریف را منعکس می‌کند. در حقیقت می‌توانیم هاله را گسترش بدن بدانیم به جای آنکه آن را چیزی ببینیم که بدن را احاطه کرده است. واژه هاله از کلمه‌ی یونانی «آورا» آمده که به مفهوم نسیم ملایم است. انرژی‌ای که در هاله‌ی ما روان است شخصیت، شیوه‌ی زندگی، افکار و احساسات ما را منعکس می‌کند. هاله به روشنی آسایش ذهن و روح ما را نمایان می‌سازد.”

   البته مطلب کامل تری در باره ی هاله در سایت موجود هست که اگر مایل باشید می تونید ازش استفاره کنید.
   http://rahrovanehaghighat.ir/2018/08/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

 • نویسنده دیدگاه: اتی
  مهر ۱۷, ۱۳۹۷

  سلام من این کار رو برای اولین بار انجام دادم و بین دست هام یه هاله ی آهنربایی حس کردم . و با عقب و جلو کردن دست هام تونستم لمسش کنم . این یعنی خوبه ؟ بعد از این کار دست هام خیلی خسته به نظر میرسن و انگار میلرزن

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   مهر ۱۸, ۱۳۹۷

   سلام
   بله اینکه نیروی مفناطیسی رو بین دست هاتون احساس کردین نشانه ی مثبتی هست ولی در دفعات اول تمرین بهتر هست که خیلی خودتونو خسته نکنین همچنان که خود اشاره کردین خسته شدید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: ملیکا اژدری
  مهر ۱۹, ۱۳۹۷

  سلام وقت بخیر لطفا جواب سوالمو بدین ممنون میشم من یازده سالمه
  یعنی این واقعی خیلی دوست دارم منم انجام بدم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   مهر ۲۰, ۱۳۹۷

   سلام
   بله چاکرای دست و اصولا باز کردن آن و همچنین هاله بینی حقیقت دارد و شما می تونین با انجام تمرینات ارائه شده موفق به باز کردن آن شوید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: fardin
  مهر ۲۴, ۱۳۹۷

  سلام خدمت دوستان عزیز ببخشید من پانزده سال دارم میخاهم بپرسم که ایا وقتی چاکرای دست را باز کردیم میتوانیم که اجسامی را بدون دست زدن بهشان جابه جا کنیم ؟ و اینکه ایا استفاده از عنصر واقعی است؟

 • نویسنده دیدگاه: نوید😑
  مهر ۲۵, ۱۳۹۷

  سلام ببخشید من موقعی که تنفس آرام و طبیعی رو انجام دادم و بعدش دست ها رو تو فاصله بیس سانتی مگه داشتم احساس سبکی کردم مانند اینکه زلزله یا گهواره تکون بخوره و سرم داشت گیج میرفت و خیلی احساس خوشایندی بود احساس میکردم تو آسمون هستم بعلاوه یک نیرویی رو حس میکردم . و ضمنا کف دست چپ من در وسطش یک دایره ایجاد شده و باطنی هستش و نصفش قرمزه این یعنی چی؟ ممنون از مطالبتون

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   مهر ۲۸, ۱۳۹۷

   سلام وقت بخیر
   دوست عزیز تا اون جایی که بنده می دونم تجربه افراد بسیار متفاوته. به همین دلیل توصیه میکنم همچنان تمرینات رو ادامه بدید. در رابطه با دایره ی قرمز رنگ که باطنی هست لطفا کمی بیشتر توضیح بدید.

 • نویسنده دیدگاه: mahziar_nb
  مهر ۲۷, ۱۳۹۷

  سلام من مهزیارم
  تقریبا چهارده سالمه من تله کینزی رو انجام میدم اما بگیر نگیر داره ولی بعداز انجام ی تله کینزی ب مدته پونزده دقیقه وقتی ک میخواستم پایان بدم دستم اروم ازاکنار چرخه ی روانی کشیدم کنار ومتوجه ی نیروی مغناطیسی یاربایشی شدم ک کاغذ رو به دستم جذب میکرد درضم خیلی هم به هاله علاقه دارم و اگر ک این روشروع کنم بامن هستید دیگه یعنی راهنماییم میکنید؟؟؟.

 • نویسنده دیدگاه: mahziar_nb
  مهر ۲۷, ۱۳۹۷

  راستی چرا چت ها کلمه کلمه میان

 • نویسنده دیدگاه: mahziar
  مهر ۲۷, ۱۳۹۷

  سلام

 • نویسنده دیدگاه: mahziar
  مهر ۲۷, ۱۳۹۷

  slam khobid

 • نویسنده دیدگاه: mahziar
  مهر ۲۷, ۱۳۹۷

  سلام من مهزیارم ۱۴ سالمه تقریبا و تله کنیزی روانجام میدم اما بگیر نگیر داره …یبار بعده انجام تله کنیزی ک میخواستم بهش پایان بدم دستمو اروم ازکنارش کشیدم کنار ودیدم ک کاغذ اروم ب دستم نزدیک میشه تاحدی ک به دستم چسبید درضم من خیلی به هاله علاقه دارم

 • نویسنده دیدگاه: mahziar
  مهر ۲۸, ۱۳۹۷

  سلام
  و درود

 • نویسنده دیدگاه: Iniesoh
  آبان ۱, ۱۳۹۷

  سلام
  من قبلا بدون اینکه تجربه ای داشته باشم یا اصلا بدونم با خودم تمرین میکردم و متوجه این حس بین دستام شدم تا فاصله ۴۰ تا ۵۰ سانتی دستم هم میتونم نیرو رو حس کنم ولی نمیتونم تله کینزی انجام بدم از این ماجرا هم یکی دوسال میگزره با اینکه تمرین ندارم ولی هر وقت بخوام میتونم سریعا این حسو توی دستام داشته باشم
  میشه کمک کنید

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   آبان ۷, ۱۳۹۷

   سلام و وقت بخیر
   اینکه این حسو در دستاتتون احساس میکنین نشان مثبتی است ولی برای باز کردن چاکرای دست پیشنهاد میکنم بقیه راه رو برین و تمرینات رو مداوم انجام بدین تا مطمئن بشین چاکرای دست هاتون باز هستند. اگر این رو به عنوان نعمتی از طرف حق در نظر بگیریم که به شما عطا شده, در وهله ی اول باید شکرگذار بود و در مرحله ی بعد بایستی این استعداد رو پرورش بدین تا بطور کامل شکوفا بشه.
   در مورد تله کینزی مشکل کجاست؟؟؟
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: امید گل محمدی
  آبان ۴, ۱۳۹۷

  سلام خمت استاد گرامی من نمی تونم هیچ یک از چاکرا هام رو فعال کنم لطفا بگید چی کار کنم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   آبان ۷, ۱۳۹۷

   سلام دوست گرامی
   چاکرای دست رو نمی تونید باز کنید؟
   مشکل دقیقا کجاست؟
   لطفا بیشتر توضیح بدین

 • نویسنده دیدگاه: Arian
  آبان ۸, ۱۳۹۷

  اگه چاکرا دستم فعال بشه می تونم بدون اینکه چیزی رو لمس اون جسم رو حرکت بدم؟

  لمس کردن هاله به چه درد می خوره؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   آبان ۱۱, ۱۳۹۷

   سلام وقت بخیر دوست عزیز
   حرکت دادن اشیا بدون لمس آنها تله کینزی هست و بله برای حرکت اشیا چاکرای دستتون باید باز باشه. شما می تونید با تجربه ای که از لمس هاله دیگران (با اجازه خودشان) به دست می آورید فرق بین یک هاله سالم و مریض را در یابید.

 • نویسنده دیدگاه: VaHiD
  آبان ۲۳, ۱۳۹۷

  سلام ببخشید من دارم الکترو کینزی کار میکنم و هر موقعه ای که بخوام قشنگ میتونم برق رو حس کنم و دستم گز گز میکنه و شنیدم برای اینکه بتونم توپ الکتریکی درست کنم باید چاکرای دست فعال باشه من ۱۲ سالمه حدودا چقد طول میکشه ممنون میشم پاسخ بدید

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   دی ۱۰, ۱۳۹۷

   سلام دوست عزیز
   اگر باز شدن چاکرای دست منظورتون هست تا اون جایی که من میدونم تجربه ی افراد مختلف با هم فرق میکنه به یک دلیل ساده اونم اینکه افراد با هم متفاوت اند و استعداد های درونی و توانایی های ذاتی شون با هم متفاوته. به همین دلیل فک نکنم بشه زمان دقیقی رو تعیین کرد.

 • نویسنده دیدگاه: علیرضا
  آذر ۲۱, ۱۳۹۷

  با سلام و درود من تقریبا ۹ ماه هست روی چاکرای ریشه و بقیه بخصوص چشم سوم کار میکنم و چاکرای دستم هم فعال هست و انرژی مغناطیسی و اینا رو از همون روز اولی که شروع کردم تونستم انجام بدم ولی مشکل اینه چرا هاله افراد رو نمیبینم؟ تا حدودی چشم سومم هم فعاله و هر موقه مدیتیشن میکنم احساس گزگز یا کشیدگی رو روی پیشونی ام حس میکنم ولی با این حال بازم هاله ها رو نمیبینم و نمیدونم دقیقا چی هستن یاچطوری باید ببینم میشه توضیح بدید لطفا با تشکر

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   دی ۱۰, ۱۳۹۷

   با سلام
   هاله عبارت است از نوعی تشعشع مغناطیسی لطیف که از نیروهای اتریک و سایر میدان های انرژی ایجاد می شود. بهتر این اینطور بگوییم که تمامی موجودات زنده در اطراف بدن خود داراری هاله ای از انرژی هستند که امواج حاصل از آن به طور دائمی در حال تشعشع هستند. این امواج را می توان به شبیه امواج گرمایی دانست که هستند که یک روز داغ از سطح زمین بیرون می آیند.
   برای دیدن هاله چشم سوم شما باید فعال باشه و این به تنهایی کفایت نمیکنه. تمرینات ذهن برای دیدن هم لازمه

 • نویسنده دیدگاه: فندب
  دی ۸, ۱۳۹۷

  سلام ایا این تمرینات را می توان نشسته انجام داد؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   دی ۱۰, ۱۳۹۷

   سلام
   بله نشسته هم می تونید انجام بدین.

 • نویسنده دیدگاه: meli
  دی ۹, ۱۳۹۷

  من مغناطیسو حس میکنم ولی گزگز نمیشه چرا؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   دی ۱۰, ۱۳۹۷

   سلام دوست عزیز
   پیشنهاد میکنم همچنان تمرینات رو ادامه بدین تا به نتیچه ی مطلوب برسین. صبور باشین همچنان که در ابتدای متن گفته شد این طور مسائل نیازمند تمرینات مداوم , تمرکز و صبر هست.

 • نویسنده دیدگاه: رها
  دی ۱۰, ۱۳۹۷

  سلام ببخشین از وقتی که من این تمرین رو کردم دست راستم سنگین شده و به شدت گز گز میکنه و احساس میکنم لرزش پیدا کرده ولی از درون داره میلرزه چیکار باید بکنم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   احساس کردن گرما و یا حالت گزگز شدن کف دست‌ها علامت باز شدن چاکرای دست هست. سوالم این هست که آیا می خواهید این حالت رو متوقف کنید؟
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: Setayesh
  دی ۱۱, ۱۳۹۷

  ببخشید من میخواستم بدونم چاکرا کف دست رنگی داره؟ من الان از کجا بفهمم چاکرا کف دستم باز هست یا نه

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   علامت باز شدن چاکرای کف دست این هست که هنگام تمرین انتقال انرژی را به صورت گرما و یا حالت گزگز شدن کف دست‌ها احساس خواهید کرد.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: Fat
  دی ۱۳, ۱۳۹۷

  سلام ببخشید باز کردن چاکرای دست خطرناک نیست؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   بهمن ۷, ۱۳۹۷

   سلام اوقات خوش دوست عزیز
   خیر باز کردن چاکرای دست خطری ندارد.
   موفق باشین

 • نویسنده دیدگاه: یاسین
  دی ۱۴, ۱۳۹۷

  سلام خدمت استاد گرامی..من ۱۶ سال سن دارم و علاقه شدیدی هم به انجام این فعالیت ها دارم ولی یه خورده میترسم که شاید عواقبی داشته باشه..لطفا یه خورده راهنماییم کنید…تشکر

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   بهمن ۷, ۱۳۹۷

   سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   بسیار عالی هست این موردتون که علاقمند هستید. باز کردن چاکرای دست خطری ندارد نگران نباشید و نترسید. تمرینات رو با صبر و حوصله انجام بدین.
   موفق باشین

 • نویسنده دیدگاه: امیر ایکس
  دی ۱۵, ۱۳۹۷

  اگه چاکرای دستم باز شه میتونم اجسام رو بدون اینکه به اونا دست بزنم حرکت بدم??

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   بهمن ۸, ۱۳۹۷

   سلام وقت بخیر دوست عزیز
   بله برای حرکت دادن اجسام بدون تماس فیزیکی با آنها باید چاکرای دست تون باز باشه

 • نویسنده دیدگاه: رزا
  دی ۲۳, ۱۳۹۷

  سلام
  من میتونم حضوری از اموزش شما استفاده کنم؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   بهمن ۸, ۱۳۹۷

   سلام وقت بخیر دوست گرامی
   خیر در حال حاضر دوره ی حضوری برگزار نمیشه.

 • نویسنده دیدگاه: رضوان
  دی ۲۳, ۱۳۹۷

  سلام
  من میتونم حضوری از اموزش هاتون استفاده کنم؟؟؟
  ممنون

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   بهمن ۸, ۱۳۹۷

   سلام وقت بخیر دوست گرامی
   خیر در حال حاضر دوره ی حضوری برگزار نمیشه و مقدور نیست.

 • نویسنده دیدگاه: Abolfaxl
  دی ۲۵, ۱۳۹۷

  سلام من تمرین رو انجام دادم و وسط تمرین بودم که به تمرین خاتمه دادم چون مشکلی پیش اومد . الان استخوان دستم درد می‌کنه و اینکه چند ساعت باید روش کار کرد

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   بهمن ۸, ۱۳۹۷

   سلام روزتون بخیر دوست عزیز
   نگران نباشین درست میشه این حالت هاتون
   هر یک از تمرین های اشاره شده در متن را به مدت پانزده دقیقه انجام دهید.

 • نویسنده دیدگاه: سالار
  بهمن ۶, ۱۳۹۷

  سلام، ببخشید من مراقبه رو براى بار اول که انجام دادم (دراز کشیده)، دو دستم خصوصا دست چپ گزگز شدید عین جریان برق داشت، تا جاییکه انگشتهام بى حس شدن، یک کم ترسیدم و قطعش کردم، بار دوم هم همینطور شد، اما بار سوم کاملا دو دستم و پاى چپم گزگز شدید پیدا کرد، اما نکته جالبش اینجا بود که دستهام غیر ارادى شروع کرد به بلند شدن از روى تخت، آروم آروم دستهام خصوصا دست چپم به سمت بالا حرکت کردن و انگشتهام ارتعاش سریع و ریز داشتن، همه اینها غیر ارادى بود، انگار دستهام مال خودم نبود و تو هوا شناور بود، همچنین در درونم هم احساس کردم مثل یک جریان بزرگ انرژى هستم که در حال تلو تلو خوردن توى بدنم هستم، نظرتون چیه؟ البته من همیشه در برخورد با دیگران خیلى از نیات و احساسات درونیشون رو کاملا درک میکردم، همیشه اینطور بودم، اما اخیرا دارم مراقبه میکنم و اینجورى شدم، میخواستم نظر شما رو بدونم، ممنون

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   بهمن ۷, ۱۳۹۷

   سلام وقت بخیر دوست عزیز
   این حالات مقدماتی برای مراقبه است و برای کسانی که وارد این مسیر میشن طبیعی است. شما ادامه بدید و نترسید.
   موفق باشین

 • نویسنده دیدگاه: محمد
  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

  سلام من این کارو می تونم انجام بدم این کار به چه دردی میخوره میشه پاسخ بدین

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   با تجربه ای که به دست می آورید می تونید فرق بین یک هاله سالم و مریض را در یابید و در درمان ازش استفاده کنید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: امیر
  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

  سلام استاد … آیا هر وقت هاله لمس بشه اون زمان چاکرا های دست باز شده؟؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   بله قاعدتا مرحله ی اول فعال کردن چاکرای دست و سپس لمس هاله هست
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: یگانه
  بهمن ۲۴, ۱۳۹۷

  سلام بعد اینکه چاکرای دستمون فعال شد میتونیم پروازم بکنیم؟؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   خیر باز شدن چاکرای دست ربطی به پرواز روح نداره. اگر از پرواز کردن منظورتون سفر روح و برون فکنی اختری هست اون مقوله اش کاملا جدا هست و تمرینات بخصوصی داره.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: رزگار
  اسفند ۲, ۱۳۹۷

  ببخشید با این قدرت می توان به چیزی ضربه زد مثلا خیلی پرتش کنه

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   این متن صرفا در مورد فعال کردن چاکرای دست و لمس هاله هست. اون چیزی که شما می فرمایید حرکت دادن اجسام با استفاده از نیروی روانی هست که تله کینزی نام داره و تمرینات بخصوصی هم داره.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: محمد حسین
  اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

  سلام ببخشید من چند بار تمرین کردم انگشتانم وکف دستم گز گز میکنه ولی نیروی مغناطیسی حس نمیکنم باید چقدر تمرین کنم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   هر یک از تمرینات را به مدت پانزده دقیقه انجام دهید.

 • نویسنده دیدگاه: حسین گلزار
  اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

  سلام
  ببخشید من اگه چاکرای دستم فعال بشه اگه یه مدت تمرین ها رو انجام ندم دوباره غیر فعال میشه?

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻼﺵ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺨﺮﺝ ﺩﺍﺩ و ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺁﻧﺮﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻧﻤﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: Sina
  اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

  من ۱۴ سالمه من این تمرینات انجام دادم و این نیروی مغناطیسی رو احساس کردم. اگر میشود اموزش تله کینزی هم بزارین ممنون از راهنمای خوبتون😀😀

 • نویسنده دیدگاه: مهدی
  اسفند ۲۵, ۱۳۹۷

  من همین الان که داشتم مطلبارو میخوندم ی جوری
  ب نبض و این این انتقال انرژی تمرکز کردم ی جوری همین ک دارم تایپ میکنم احساس سردی کف دست و گرم شدندست چپ گاهی گزگز کردن هر دو و حس کردن نبض هردو دست میشم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   همچنان ادامه بدید تا به موفقیت کامل برسید
   در پناه حق

 • نویسنده دیدگاه: Saeed
  اسفند ۲۶, ۱۳۹۷

  سلام
  من میتونم اون نیرو بین دستامو حس کنم
  لطفا بگید دقیقا چجوری میتونم قوی ترش کنم؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   همچنان تمرینات رو ادامه بدید و مداوم جلو برید تا تقویت بشه.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: ....agata
  فروردین ۲, ۱۳۹۸

  سلام ببخشید اگر بخوهم چاکرا هامو باز کنم خطری نداره مثلا باعث اتفاق بدی نمیشه من شنیده ام که وقتی چاکرای چشم سوم رو باز کنیم می تونیم هاله ی احساس افراد و موجودات خاصی رو ببینیم ایا واقعیت داره و ضرری برای هیچ چیز نداره اگه میشه لطفا به سوال من جواب بدید خیلی گیج شدم

  ممنون

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   ببینید بحث باز کردن چاکراها بسیار گسترده هست و ما در این مطلب فقط به باز کردن چاکرای دست و لمس هاله توجه کرده و پرداختیم. بله باز شدن چاکرای چشم سوم باعث مکاشفه و شهود میشه اما چشم سوم برای فعال شدن خودش تمرینات بخصوصی داره. باز کردن چاکرای دست ضرری نداره و می تونید انجام بدید.
   هدف تون از باز کردن چاکراها چی هست؟
   هدف تون رو بررسی کنید. اگر با هدف خالص و نیت پاک وارد این مسیر بشید و نشانه ها رو دنبال کنید و هشیار باشید کائنات هم از شما حمایت میکنن و پیشرفت می کنید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: ناشناس
  فروردین ۶, ۱۳۹۸

  سلام . من هر بار که میخوام تمرکز کنم و اینکه چاکرا های مختلف مخصوصا دست رو باز کنم بعد از انجام مراحل هیچ اتفاقی نمی افته من چه مشکلی دارم؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   شاید تمرکز تون کامل نیست. خودتون بررسی کنید ببینید که در حین انجام تمرینات چه عامل یا عوامل بازدارنده ای در درون و بیرون تون وجود داره و بعد اون اشکالات رو برطرف کنید. چون شما تنها کسی هستید که از همه ی جنبه های وجودی تون کاملا مطلع و آگاه هستید بنابراین خودتون بهترین فرد برای یافتن اشکالات و برطرف کردنش می باشید.
   باتوجه به اینکه بنده از تمام حالات و شزایط باخبر نیستم واقعیتش نمی تونم نظر دقیقی در این باره بدهم.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: پویا
  فروردین ۸, ۱۳۹۸

  باسلام و خسته نباشید و تشکر از فرمایشاتتون……من ۱۸سالمه و از بچگی ب شدت علاقه زیادی ب متافیزیک دارم.مقدار علاقه ام رو حتی نمیتونم بگم.ولی کسی نبوده که بهم کمک کنه یا بهم آموزش بده.اگر مایل باشید دوست دارم ب تنهایی معلم و کمک کننده ام در این مسیر باشید…خوشحال میشم بهم افتخار بدین استاد

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   بسیار عالی هست اینکه به معنویات علاقمند هستید. در واقع این فقط شما نیستید که به دنبال یافتن حقیقت هستید بلکه حقیقت هم به دنبال شماست پس همچنان ادامه بدید این راه رو. در رابطه با راهنمایی هم خدمتتون عرض کنم که بنده خودم اولا اصلا در حد یه استاد نیستم و صرفا دوست شما هستم و دوما اینکه خودم این راه رو با راهنمایی اساتید همین گروه رهروان حقیقت جلو رفتم. اگر مایل هستید در این زمینه می تونید کانال تلگرامی رهروان رو دنبال کنید و اطلاعات بیشتری در این باره بدست بیارید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: امیر
  فروردین ۹, ۱۳۹۸

  سلام من به راحتی احساس میکنم مثل حالت بادکنکی رو ولی در این حد هستم .منظورم اینه تمرین های دیگری جهت بالا بردن قدرت چاکرا کف دست چی هست. و من از کجا بفهمم چاکرا دستم کاملا بازشده.جدا از اینها ایا میشود انتقال انرژی بین کف دست رو دید.

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   همین تمرینات رو بطور مداوم انجام بدید تا چاکرای دست تون بطور کامل فعال بشه. نشانه ی باز شدن چاکرا کف دست این است که هنگام تمرین انتقال انرژی را به صورت گرما و یا حالت گزگز شدن کف دست‌ها احساس خواهید کرد. هاله رو می تونید ببینید ولی تمرینات خاصی داره. همچنین دستگاه هایی هم در این زمینه وجود داره.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: s
  فروردین ۱۰, ۱۳۹۸

  سلام دوتا سوال
  اگه گز گز دست و اون نیرویی که شبیه به بادکنک هست رو حس کنم یعنی چاکرای دستم فعاله؟
  دوم این که تله کینزی از نظر شرعی مشکل داره؟(البته بازم بستگی به نیت داره)
  خواهش میکنم جواب بدید.
  ممنون میشم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   بله اگر هنگام تمرین انتقال انرژی را به صورت گرما و یا حالت گزگز شدن کف دست‌ها احساس کردید, چاکرای دست تون فعال شده.
   تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می باشد. همه افراد بطور ذاتی دارای نیروهای روانی و قدرت تله کینزی می باشند. بنابراین این نیرو در همه ی افراد بطور نهفته و طبیعی وجود داره و با تمرین شما این نیرو رو تربیت و آزاد می کنید. و همچنان که خودتون گفتید بستگی به نیت و هدف تون داره. قطعا اگر هدف مثبتی داشته باشید کائنات هم ازتون حمایت می کنند.

 • نویسنده دیدگاه: ابولفضل
  فروردین ۱۰, ۱۳۹۸

  سلام من ۱۲ سالمه من بعضی وقت ها در بعد تمرین یک اهنربایی در بیدستام تحستس می کنم و و قتی دور می کنم دستام می لرزه این نشانه ی مٹبتی یا نه. یجا خوندم از این چاکارا می شود برای تله کینزی هم استفاده کرد

 • نویسنده دیدگاه: Mj
  فروردین ۱۱, ۱۳۹۸

  سلام.با ترسم چطور مقابله کنم تا بتونم اینکارارو انجام لدم؟ممنوپ

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   ترس تون رو بررسی کنید ببینید دلیلش چی هست. از طرفی در حین انجام تمرینات توجه کنین ببینین چه عاملی در درون تون باعث این ترس میشه و اون عوامل رو برطرف کنید. برای مثال مراقبه انجام بدین تا ذهن تون سکوت رو یاد بگیره.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: ارامش درون
  فروردین ۱۲, ۱۳۹۸

  سلام من انجام دادم بار اول دست راستم گز گز بیشتری نسبت به چی داشت بار دوم همینطور و حالت أهن رباعی داشت وقتی تموم شد کف دستام به سرخی زده شده انگار تمام خون أمده بود کف دستام

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   بله متوجه شدم. سوال تون کجا هست دوست عزیز؟
   در پناه حق

 • نویسنده دیدگاه: A.l.i
  فروردین ۱۲, ۱۳۹۸

  سلام ببخشید میشه بگین که نشانه باز شدن چاکرای کف دست چیه؟ واینکه من بعد از باز شدن چاکراها میتونم اجسام رو جابه جا کنم
  ممنون

 • نویسنده دیدگاه: هانیه عدل شعار
  فروردین ۱۴, ۱۳۹۸

  سلام من هانیه هستم ده ساله از رشت من به چاکراها علاقه مندم مخصوصا چاکرا ی دست اما میترسم انجامش بدم یک سوال:ایا خطری نداره؟یعنی مثلا چاکرای ۶{چشم سوم }با انرژی های ترسناک روبرو نمیشیم ؟ لطفا جواب بدید خیلی ممنون راستی تله کینزی نوعی علم هست

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   نه خطری نداره. خیالتون راحت چراکه چاکرای دست قسمتی از وجود حقیقی تون هست چرا باید خطرناک باشه؟
   و به چاکرای چشم سوم هم ارتباطی نداره. شما با انجام این تمرینات موفق به فعال کردن چاکرای دست هاتون می شوید و همچنین می تونید هاله رو هم لمس کنید. چاکرای چشم سوم شرایط و تمرینات دیگری رو می طلبه.
   درباره ی تله کینزی هم یک مطلب مفصل در سایت هست. لینکش رو براتون می گذارم , مطالعه کنید جواب سوال تون رو کامل خواهید گرفت.
   اینکه مشتاق هستید به معنویت خیلی عالیه. ادامه بدید.
   موفق باشید

   http://rahrovanehaghighat.ir/2018/08/%D8%AA%D9%84%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F/

 • نویسنده دیدگاه: Mj
  فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

  سلام من هاله رو خیلی قوی حس کردم تصمیم گرفتم فشار بیارم بهش وقتی فشار اوردم سرم گیج رفت انگار تو هوا معلق بودم حس خوبی بود ولی از ترش بیهوش شدن دیگه فشار نیوردم نظرتون چیه و اینکه ممکنه ادم بیهوش بشه؟چون وقتی این حس بهم دست داد نشسته بودم بعد سرم شل شد انگار میخاستم بخابم.

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   ترس رو از ذهن تون بیرون کنید و با آرامش و سکون تمرینات رو انجام بدید. رها کنید هرآنچه اضافی هست و بر روی خود تمرینات تمرکز کنید.
   با ترس انرژی تون رو به هدر ندهید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: ..
  فروردین ۲۰, ۱۳۹۸

  سلام.من برای دفعه اول امتحان کردم و وقتی دستامو به هم نزدیک کردم انگار با یه دیوار برخورد کرد.هردو دستمو یه دور چرخوندم و انگار داشتم ی توپ نامرعی رو لمس میکردم ولی چون اولین بار بود یکم ترسید و چشامو زود باز کردم.دوباره همون لحظه چند بار امتحان کردم ولی دیگه اون اتفاق نیفتاد.فک کنم چون ارامش جاشو به یکم استرس داده بود نشد دیگه حسش کنم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   لمس کردن یک دیوار در بین دستان تون نشان دهنده ی برخورد با یک مانع هست که در متن هم اشاره شده بهش. و اینکه خودتون خیلی عالی تحلیل کردید که چرا دیگه اون احساس رو نداشتید بخاطر وجود ترس و استرس. دوباره امتحان کنید با آرامش و تمرکز بیشتر انشالله که با موفقیت تمرینات رو تا آخر پیش می روید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: سوسیس عینکی
  فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

  سلام چاکرا رو میشه به عنوان یک سلاح یا حرکت دادن سریع یا ماوراالطبیعی یا از اون به عنوان قدرت استفاده کرد لطفا اگه میشه به سوالم جواب بدید چون خیلی مشتاقم بفهمم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   دقت کنید بستگی به هدف تون داره. اگر هدف تون خیر باشه خب طبیعتا کائنات هم از شما حمایت میکنه. البته عوامل و فاکتور های زیادی در این باره وجود داره که شاید از پنجره ی دید محدود ما انسان ها مشخص و واضح نباشه. اعطای هر قدرتی توسط آفریننده ی هستی به شما مسئولیت هایی رو براتون به دنبال داره. به همین دلیل به نظر بنده اگر نیاز به قدرت خاصی داشته باشید این قدرت خودش به سمت شما میاد و بهتون داده میشه.
   موفق باشبد

 • نویسنده دیدگاه: کنترل کننده
  فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

  سلام میشه از چاکرا به عنوان سلاح یا قدرت یا حرکت های ماوراالطبیعی استفاده کرد؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   ببینید بستگی به هدف تون داره. خب قطعا اگر نیت انجام کار خیری رو داشته باشید کاِِئنات هم شما رو حمایت می کنند. ولی در کل توصیه ی بنده به شما این هست که باز کردن چاکرا رو با هدف باز کردن چاکرا و مزایایی که براتون داره انجام بدید و رها کنید. اگر قرار باشه قدرت خاصی برای انجام کاری به شما داده بشه این اتفاق خودش براتون می افته و شما می تونید با دنبال کردن نشانه ها گام های بعدی رو هم متوجه بشید.

 • نویسنده دیدگاه: yus
  فروردین ۲۳, ۱۳۹۸

  سلام من پونز سالمه و این کارو که باید در محیطی اروم و کمی تاریک باشه انجام ندادم ولی یه جورایی تونستم تمرکز کنم و احساس گزگز در کف دستام و کردم ولی سر انگشتام سرد شود بود و نتونستم چیزی رو احساس کنم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   دلیل اینکه در متن اشاره کرده که تمرینات رو در محیطی آرام و نیمه تاریک انجام بدین این هست که بتونید با دقت بیشتر روی مراحل تمرکز کنید .
   از طرفی افراد مختلف با هم فرق دارند. اگر شما تونستین در یک چنین محیطی که خودتون اشاده کردید تمرکز کنید خیلی هم عالی ادامه بدید ولی در رابطه با مشکل تون واقعیتش باتوجه به اینکه بنده از تمامی حالات شما و چگونگی انجام تمرینات خبر ندارم بطور دقیق نمی تونم بهتون بگم که چه کار کنین. شما خودتون بهترین فرد برای ارزیابی خودتون در حین انجام تمرینات هستید تا اگه مشکلی هست اون رو پیدا کرده و برطرفش کنین.توصیه ی بنده به شما این هست که تمرینات رو در محیطی ساکت و نیمه تاریک امتحان کنید شاید در این حالت تمرکزتون افزایش پیدا کنه و بتونین این دفعه همه ی مراحل رو تا آخر با موفقیت پیش برید.
   موفق باشید.

 • نویسنده دیدگاه: Sadaf
  فروردین ۲۴, ۱۳۹۸

  سلام ممنون بابت مطالب خوبتون.
  ببخشید من بین دست هام نیروی مغناطیسی حس می منم. حتی قبل از اینکه تمرین انجام بدم. در حین تمرین خیلی شدید تر می شه…دستام انگار با زور می خوان همو به هم بچسبونن. من اون انرژی رو حس می کنم…وقتی دستام به هم نزدیک می شن می تونم حتی باهاش بازی بازی کنم ولی این هاله رو نمی دونم دقیقا چجوری حس کنم. اون انرژی رو انگار عقب جلو می کنم هولش می دم همچین چیزایی ولی هاله نه…دقیقا باید چیکار کنم؟!

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   این تمرین رو اگر با موفقیت انجام دادید پس قاعدتا هاله ی دستان خود رو لمس کردید. ببینید در خود متن هم اشاره کرده که :
   ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﻮ ﻋﻘﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎﺩﮐﻨﮏ ﻧﺮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﻟﻤﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ. ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: رضا
  فروردین ۲۵, ۱۳۹۸

  سلام
  اونجایی که گفتید هر تمرین به مدت ۱۵دقیقه یعنی برای نفس کشیدن و نگه داشتن دست در فاصله ی بیست سانتی متری و…..باید در مدت زمان ۱۵دقیقه این کار هارو انجام بدیم یا کل کارها رو توی ۱۵دقیقه انجام بدیم؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   ابتدا تمرین تنفس چهار مرحله ای رو ده بار همچنان که در متن اشاره شده انجام بدید.
   سپس کف دستان خود را به همدیگر نزدیک کنید و به فاصله ده سانتی متر از هم نگه دارید. اکنون انتقال انرژی را شروع کنید.
   انرژی را با دست راست ارسال کرده و با دست چپ دریافت کنید. این تمرین باعث فعالیت چاکرای دست خواهد شد.
   این تمرین رو به مدت ۱۵ دقیقه انجام بدید و بعد به سراغ تمرین بعدی برید.
   ﺣﺎل انتقال انرژی را متوقف کنید، کف ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻭﯼ ﻫﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ بیست سانتی متر ﻫﺮ ﺩﻭ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺁﻫﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﻮ ﻋﻘﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
   این تمرین رو هم به مدت ۱۵ دقیقه انجام بدید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: رضا
  فروردین ۲۵, ۱۳۹۸

  میشه شمارتون رو بدید که بهتر از راهنمایی ها واطلاعاتی که داری استفاده کنیم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

   دوست عزیز هر سوالی دارید بنده در خدمت هستم همین جا.
   در پناه حق پاینده باشید

 • نویسنده دیدگاه: Ali
  فروردین ۲۵, ۱۳۹۸

  با سلام و عرض ادب
  من حس گز گز شدن سر انگشت رو خیلی واضح حس میکنم و یکم حس مغناطیسی ک انگار از خواب رفتگی دست بوجود میاد
  و ن حس گرما و ن حس مغانیطسی ک ن میذاره دست ها دور بشن ن نزدیک رو حس نمیکنم
  فقط ی بار حس مغانیطسی قوی حس کردم ک حالت نشسته داشتم و از اون ب بعد اصلا اینطوری نشدم
  بنظرتون مشکلم از کجاس

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

   سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   بهتر هست خودتون دقت کنید در مراحل انجام تمرین و ببینید که آیا همه ی تمرینات رو درست انجام می دهید یا خیر . مشکلات کارتون رو فقط خودتون با تامل روی این موضوع می تونید پیدا کنید و از اون جایی که بنده از همه ی شرایط و حالات شما باخبر نیستم حقیقتش نمی تونم نظر دقیقی بدم. توصیه ی من همچنان که گفتم این هست که بررسی کنید ببینید در حین انجام تمرینات آیا جایی رو اشتباه انجام می دهید یا برای مثال تمرکز کافی رو دارید یا خیر و مواردی از این دست.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: علی
  فروردین ۲۸, ۱۳۹۸

  سلام خسته نباشید میخواستم ببینم این کار چاکرای دستو باید فقط توی شب انجام بدیم یا هر زمانی بخوای میشه انجام داد؟؟ اگه میشه جواب بدین

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   سپاس از لطف تون
   شب یا روز بودنش مهم نیست. هم شب می تونید انجام بدید هم روز اما بهتر هست که تمرینات رو در محیط نیمه تاریک و آرام انجام بدین. و دلیل این موضوع هم این هست که در محیط تاریک و ساکت بهتر می تونید تمرکز کنید چراکه که نور خودش یه محرک هست برای چشم ها که ممکنه حواس رو پرت کنه.

 • نویسنده دیدگاه: حسین
  فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

  ممنون از اموزشتون برای من شد برای اولین بار الان یکم دستم درد میکنه وخیلی ممنونم از اموزشتون

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   زنده و پاینده باشید در پناه حق

 • نویسنده دیدگاه: Negar
  فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

  سلام خسته نباشید
  من برای بار اولی که این کار رو کردم بین دستام یه نیروی مغناطیسی بسیار شدیدی احساس‌کردم بطوری که خیلی تلاش میکردم که بهم نزدیک نشن و در مرحله بعد من اصلا به مانعی برخورد نکردم
  نظرتون چیه؟ این الان خوبه یا بد؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   سلامت باشید
   مراحل انجام تمرین رو برای خودتون تحلیل کنید و ببینید آیا کارتون اشکالی داره یا خیر. بانوجه به اینکه بنده از تمامی حالات شما و شرایط انجام تمرین آگاه نیستم نمی تونم نظر دقیقی در این باره بهتون بدم. شما خودتون بهترین فرد هستید برای پیدا کردن اشتباهات و برطرف کردن اونها. بنظرم صبور باشید و با دقت بیشتری همچنان ادامه بدهید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: Amir
  اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

  سلام من هنوز شروع نکردم ولی یه سوال داشتم اگه شروع به تمرین کنم بعد یه مدت به اندازه یک هفته یا بیشتر تمرین نکنم بازم باید از صفر شروع کنم

  • نویسنده دیدگاه: admin
   اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

   سلام بله تمرینات باید مستمر باشه ولی اگه بتونید خودتون رو به سطحی بررسی دیگه از اون سطح به بعد کار میکنید و در درون شما تثبیت میشه

 • نویسنده دیدگاه: امین
  اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

  سلام .اخلاق ها و رفتار هایی ک در طول روز انجام میدیم ممکنه تاثیر بد رو چاکرا ها از جمله چاکرای دست داشته باشه؟
  ینی ممکنه چاکراها اینجوری الوده بشن؟

  • نویسنده دیدگاه: admin
   اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

   سلام بله صدرصد

 • نویسنده دیدگاه: بنده خدا
  اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۸

  سلام من اینکارو کردم و موفق شدم.(دفعه اولم بود که همچین کاری میکردم)میخواستم ببینم تمرینات دیگه ای جز این چی هست که جالب باشه؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   بله تمرینات دیگری هم هست مثل تله کینزی اما شما که با همون دفعه ی اول موفق شدین خب این یک نشانه ی مثبت هست. پیشنهاد میکنم که همچنان ادامه بدید تا فعال تر بشن و این نیرو رو بین دستاتون تقویت کنین.
   در پناه حق

 • نویسنده دیدگاه: ناشناس
  اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸

  با سلام من چند ساله چاکراه های کف دستان و کف پاهام فعاله. هر بار انرژی های منفی رو از طریق کف دست چپ و مثبت رو از طریق کف دست راست حس میکنم. ولی بیشتر کف دست چپم اذیتم میکنه چون حتی کوچکترین اتفاق منفی که قرار باشه بیافته این گزگز میکنه و هر چقدر اتفاقه منفی تر باشه این بیشتر گز گز میکنه در حدی که درد میگیره فقط دلم میخواد از شر این حالت منفی و وورود انرژی منفیش راحت بشم چه کنم؟ تو رو خدا راهنماییم کنید اساسی از شرش راحت شم.

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   برای این کار خیلی مختصر تصور کنید که چاکراهای شما مثل گلبرگ یک گل بسته می شوند. بیش از حد توجه نکنید چون هرگونه توجه خود باعث انتقال آگاهی و باز شدن آن چاکرا میشود.
   در پناه حق

 • نویسنده دیدگاه: kasra
  اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۸

  سلام‌ خسته نباشید
  من تونستم نیروی بین دستامو حس کنم ولی وقتی دستم تکون میخوره اون نیرو از بین میره
  اگه میشه راهنماییم کنید

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   منظورتون اینه که دست هاتون رو طبق تمرین مقابل هم قرار داده و جلو عقب می کنین و اون نیرو از بین میره؟
   در پناه حق

 • نویسنده دیدگاه: Hadis
  خرداد ۲, ۱۳۹۸

  سلام ببخشید من تقریبا همه جاها هست ولی به جای این که گرم و گزگز شه سرد میشه اون میگم مثل اهن ربا می مونه میشه بگید مشکل داره یا نه و این کار را تقریبا تا کی باید ادامه بدیم و کی و چگونه ازش استفاده کنیم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

   سلام و درود بر شما دوست عزیز
   حساس مور مور شدن یا احساس خنکی یا قل قلک مانند از حس های فعال شدن چاکرا های کف دست است. زمان دقیقی رو نمیشه مشخص کرد چون هر انسانی منحصر به فرد هست به همین دلیل اگر تمایل به دستیابی به این قابلیت رو دارید پیشنهاد میکنم صبور باشید و همچنان ادامه بدید تا علائم و نشانه هاش بر شما هویدا بشه.
   از مزیتهای این نیرو که با تمرین و ممارست می توانید به آنها دست پیدا کنید عبارتند از (احساس گردش خون در هر منطقه از بدن ،کنترل اجسام بدون تماس فیزیکی با آنها، دیدن هاله ها اشخاص و تسکین سردرد و باز کردن چاکرا های مختلف و موارد متعدد دیگر.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: Mina
  خرداد ۵, ۱۳۹۸

  این علم اسمش چیه و چطور میشه یادگرفت؟؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   واقعیتش فکر نمیکنم اسم خاصی داشته باشه. اینها همه مباحث متافیزیکی مربوط به ماورالطبیعه هستن.
   در پناه حق

 • نویسنده دیدگاه: مسعود
  خرداد ۸, ۱۳۹۸

  سلام
  روز شما بخیر
  مشه بفرمایید کلاسی هم بر گذار میکنید برای آموزش یا خیر ؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   سپاس ار مهرتون اوقات شما هم خوش
   بله دوره های آنلاین برگذار میشه اما اگر منظورتون کلاس های حضوری هست خیر کلاس حضوری نداریم.
   در پناه حق

 • نویسنده دیدگاه: Hadis
  خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

  سلام تا حالا چند تا پیام دادم جوابما نمیدین چرا؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

   سلام دوست عزیز
   قطعا مشغله ای وجود داشته که مانع پاسخ گویی بوده است. اگر فرصتی باشد حتما پاسخ گو هستیم. از این بابت عذرخواهی مرا پذیرا باشید
   در پناه حق

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید