رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

باز کردن چاکرای دست و چگونگی لمس هاله

نویسنده: Moonshine تاریخ: چهارشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ موضوع : تمرینات معنوی, صفحه اصلی | ۵۲ دیدگاه

باز کردن چاکرای دست و چگونگی لمس هاله
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻫﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ و اسکن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ابتدا باید چاکراهای دست را فعال کنند. این روش هم نیازمند تمرینات بسیار می‌باشد، پس ﺑﯿﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشید ﮐﻪ هیچ ﭼﯿﺰ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺪﺳﺖ نمی‌آید ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻼﺵ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺨﺮﺝ ﺩﺍﺩ و ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺁﻧﺮﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻧﻤﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﻭ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺸﺪﺕ ﺩﻭﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻭ فقط ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﻫﺎﻟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺤﯿﻂ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺭﺍ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و یا به صورت ریلکس دراز بکشید، طوری ﮐﻪ ﺑﺪﻥ، ﺳﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﺭﺍ رها کنید.
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻭ با ده بار ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ.
۱) ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﮑﻤﯽ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﯿﻨﯽ ( ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﺧﻮﺩ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻓﻠﮑﺲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)
۲) ﺍﯾﺴﺖ ﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺛﺎﻧﯿﻪ
۳) ﺑﺎﺯ ﺩﻡ ﻋﻤﯿﻖ ﺍﺯ ﺑﯿﻨﯽ
۴) حبس ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺛﺎﻧﯿﻪ
این تمرین تنفس را بخاطر داشته باشید، زیرا بیشتر تمرینات متافیزیکی با تمرین تنفس آغاز خواهد شد. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﻭﺍﻧﻬﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﻭﺍﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
کف دستان خود را به همدیگر نزدیک کنید و به فاصله ده سانتی متر از هم نگه دارید. اکنون انتقال انرژی را شروع کنید.
انرژی را با دست راست ارسال کرده و با دست چپ دریافت کنید، هنگام تمرین انتقال انرژی را به صورت گرما و یا حالت گزگز شدن کف دست‌ها احساس خواهید کرد.
این تمرین باعث فعالیت چاکرای دست خواهد شد.
ﺣﺎل انتقال انرژی را متوقف کنید، کف ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻭﯼ ﻫﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ بیست سانتی متر ﻫﺮ ﺩﻭ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺁﻫﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﻮ ﻋﻘﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎﺩﮐﻨﮏ ﻧﺮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﻟﻤﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ. ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ.
با این تمرین هم میتوانید هاله دستان خود را لمس کنید.
هر یک از تمرین را به مدت پانزده دقیقه انجام دهید. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﻭ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺗﺎ پنج ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺳﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺍﯾﻦ دو ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ چاکرای ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ فعال شده و ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻨﺪ.



برچسب ها : , , , , , , , , , ,

دیدگاه هایی که برای این مطلب ارسال شده

 • نویسنده دیدگاه: پانیذ
  مرداد ۳۰, ۱۳۹۷

  من گرما و گز گز شدن حس میکنم اما اون جسم غیرمادی اون ک مثل بادکنک باید باشه رو نه .کجای کارم مشکل داره؟؟چرا اینجوری میشه؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   شهریور ۶, ۱۳۹۷

   سلام
   وقت بخیر
   در تمرینات مربوط به باز شدن چاکراها, این حس و بطور کل تغییر در اعضای بدن طبیعی هست. کم کم تمرینات رو بصورت مداوم و منظم انجام بدین, می تونین هاله افراد, اجسام و حتی حیوانات رو هم حس کنید.

 • نویسنده دیدگاه: متین
  شهریور ۵, ۱۳۹۷

  عالی بود.مرسی

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   شهریور ۶, ۱۳۹۷

   سپاس دوست گرامی…
   آرامش الهی بر شما جاری باد.

 • نویسنده دیدگاه: Amin
  شهریور ۲۳, ۱۳۹۷

  سلام خیلی ممنون یه سوال دارم
  من وقتی انجام میدم تمرکز مو از درس میدم نمیتونم خودمو کنترل کنم بنظر شما چکار کنم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   مهر ۱۳, ۱۳۹۷

   سلام
   وقت بخیر
   توصیه میکنم این تمرینات رو در ساعات به خصوصی که آرامش بیشتری دارید انچام بدین. یا برای مثال می تونید مراقبه کنید تا افکار در شما خاموشی گرفته , آرام شده و کم کم تمرکز خود رو بازیابید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: amin
  مهر ۱۲, ۱۳۹۷

  سلام من شروع نکرده فهمیدم دستام دارن به سمت هم کشیده می شن بعدشم نیروی مغناطیسی رو حس کردم و یکمم لذت بخش بود.آیا چاکراه دستم باز شده یا باید همه تمرین هارو انجام بدم؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   مهر ۱۳, ۱۳۹۷

   سلام
   اینکه نیروی مغناطیسی ای رو بین دست هاتون احساس کردین نشانه ی مثبتی است. توصیه میکنم همچنان تمرین رو ادامه بدید و سعی کنید این نیرو رو بین دستاتون قوی کنید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: فرشاد
  مهر ۱۲, ۱۳۹۷

  سلام میتونم بپرسم منظور از هاله چیه؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   مهر ۱۳, ۱۳۹۷

   سلام دوست گرامی
   وقت بخیر

   “معنای هاله در لغت‌نامه یک تجلی نامرئی یا حوضه‌ی انرژی می‌باشد که اطراف تمام موجودات را احاطه کرده است. از آن جائیکه در اطراف هر چیز انرژی است، حتی در اطراف صخره یا میز آشپزخانه هم هاله وجود دارد. با وجود اینکه هاله تمام بدن را احاطه کرده است ولی قسمتی از هر سلول می‌باشد که انرژی‌های ظریف را منعکس می‌کند. در حقیقت می‌توانیم هاله را گسترش بدن بدانیم به جای آنکه آن را چیزی ببینیم که بدن را احاطه کرده است. واژه هاله از کلمه‌ی یونانی «آورا» آمده که به مفهوم نسیم ملایم است. انرژی‌ای که در هاله‌ی ما روان است شخصیت، شیوه‌ی زندگی، افکار و احساسات ما را منعکس می‌کند. هاله به روشنی آسایش ذهن و روح ما را نمایان می‌سازد.”

   البته مطلب کامل تری در باره ی هاله در سایت موجود هست که اگر مایل باشید می تونید ازش استفاره کنید.
   http://rahrovanehaghighat.ir/2018/08/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

 • نویسنده دیدگاه: اتی
  مهر ۱۷, ۱۳۹۷

  سلام من این کار رو برای اولین بار انجام دادم و بین دست هام یه هاله ی آهنربایی حس کردم . و با عقب و جلو کردن دست هام تونستم لمسش کنم . این یعنی خوبه ؟ بعد از این کار دست هام خیلی خسته به نظر میرسن و انگار میلرزن

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   مهر ۱۸, ۱۳۹۷

   سلام
   بله اینکه نیروی مفناطیسی رو بین دست هاتون احساس کردین نشانه ی مثبتی هست ولی در دفعات اول تمرین بهتر هست که خیلی خودتونو خسته نکنین همچنان که خود اشاره کردین خسته شدید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: ملیکا اژدری
  مهر ۱۹, ۱۳۹۷

  سلام وقت بخیر لطفا جواب سوالمو بدین ممنون میشم من یازده سالمه
  یعنی این واقعی خیلی دوست دارم منم انجام بدم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   مهر ۲۰, ۱۳۹۷

   سلام
   بله چاکرای دست و اصولا باز کردن آن و همچنین هاله بینی حقیقت دارد و شما می تونین با انجام تمرینات ارائه شده موفق به باز کردن آن شوید.
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: fardin
  مهر ۲۴, ۱۳۹۷

  سلام خدمت دوستان عزیز ببخشید من پانزده سال دارم میخاهم بپرسم که ایا وقتی چاکرای دست را باز کردیم میتوانیم که اجسامی را بدون دست زدن بهشان جابه جا کنیم ؟ و اینکه ایا استفاده از عنصر واقعی است؟

 • نویسنده دیدگاه: نوید😑
  مهر ۲۵, ۱۳۹۷

  سلام ببخشید من موقعی که تنفس آرام و طبیعی رو انجام دادم و بعدش دست ها رو تو فاصله بیس سانتی مگه داشتم احساس سبکی کردم مانند اینکه زلزله یا گهواره تکون بخوره و سرم داشت گیج میرفت و خیلی احساس خوشایندی بود احساس میکردم تو آسمون هستم بعلاوه یک نیرویی رو حس میکردم . و ضمنا کف دست چپ من در وسطش یک دایره ایجاد شده و باطنی هستش و نصفش قرمزه این یعنی چی؟ ممنون از مطالبتون

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   مهر ۲۸, ۱۳۹۷

   سلام وقت بخیر
   دوست عزیز تا اون جایی که بنده می دونم تجربه افراد بسیار متفاوته. به همین دلیل توصیه میکنم همچنان تمرینات رو ادامه بدید. در رابطه با دایره ی قرمز رنگ که باطنی هست لطفا کمی بیشتر توضیح بدید.

 • نویسنده دیدگاه: mahziar_nb
  مهر ۲۷, ۱۳۹۷

  سلام من مهزیارم
  تقریبا چهارده سالمه من تله کینزی رو انجام میدم اما بگیر نگیر داره ولی بعداز انجام ی تله کینزی ب مدته پونزده دقیقه وقتی ک میخواستم پایان بدم دستم اروم ازاکنار چرخه ی روانی کشیدم کنار ومتوجه ی نیروی مغناطیسی یاربایشی شدم ک کاغذ رو به دستم جذب میکرد درضم خیلی هم به هاله علاقه دارم و اگر ک این روشروع کنم بامن هستید دیگه یعنی راهنماییم میکنید؟؟؟.

 • نویسنده دیدگاه: mahziar_nb
  مهر ۲۷, ۱۳۹۷

  راستی چرا چت ها کلمه کلمه میان

 • نویسنده دیدگاه: mahziar
  مهر ۲۷, ۱۳۹۷

  سلام

 • نویسنده دیدگاه: mahziar
  مهر ۲۷, ۱۳۹۷

  slam khobid

 • نویسنده دیدگاه: mahziar
  مهر ۲۷, ۱۳۹۷

  سلام من مهزیارم ۱۴ سالمه تقریبا و تله کنیزی روانجام میدم اما بگیر نگیر داره …یبار بعده انجام تله کنیزی ک میخواستم بهش پایان بدم دستمو اروم ازکنارش کشیدم کنار ودیدم ک کاغذ اروم ب دستم نزدیک میشه تاحدی ک به دستم چسبید درضم من خیلی به هاله علاقه دارم

 • نویسنده دیدگاه: mahziar
  مهر ۲۸, ۱۳۹۷

  سلام
  و درود

 • نویسنده دیدگاه: Iniesoh
  آبان ۱, ۱۳۹۷

  سلام
  من قبلا بدون اینکه تجربه ای داشته باشم یا اصلا بدونم با خودم تمرین میکردم و متوجه این حس بین دستام شدم تا فاصله ۴۰ تا ۵۰ سانتی دستم هم میتونم نیرو رو حس کنم ولی نمیتونم تله کینزی انجام بدم از این ماجرا هم یکی دوسال میگزره با اینکه تمرین ندارم ولی هر وقت بخوام میتونم سریعا این حسو توی دستام داشته باشم
  میشه کمک کنید

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   آبان ۷, ۱۳۹۷

   سلام و وقت بخیر
   اینکه این حسو در دستاتتون احساس میکنین نشان مثبتی است ولی برای باز کردن چاکرای دست پیشنهاد میکنم بقیه راه رو برین و تمرینات رو مداوم انجام بدین تا مطمئن بشین چاکرای دست هاتون باز هستند. اگر این رو به عنوان نعمتی از طرف حق در نظر بگیریم که به شما عطا شده, در وهله ی اول باید شکرگذار بود و در مرحله ی بعد بایستی این استعداد رو پرورش بدین تا بطور کامل شکوفا بشه.
   در مورد تله کینزی مشکل کجاست؟؟؟
   موفق باشید

 • نویسنده دیدگاه: امید گل محمدی
  آبان ۴, ۱۳۹۷

  سلام خمت استاد گرامی من نمی تونم هیچ یک از چاکرا هام رو فعال کنم لطفا بگید چی کار کنم

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   آبان ۷, ۱۳۹۷

   سلام دوست گرامی
   چاکرای دست رو نمی تونید باز کنید؟
   مشکل دقیقا کجاست؟
   لطفا بیشتر توضیح بدین

 • نویسنده دیدگاه: Arian
  آبان ۸, ۱۳۹۷

  اگه چاکرا دستم فعال بشه می تونم بدون اینکه چیزی رو لمس اون جسم رو حرکت بدم؟

  لمس کردن هاله به چه درد می خوره؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   آبان ۱۱, ۱۳۹۷

   سلام وقت بخیر دوست عزیز
   حرکت دادن اشیا بدون لمس آنها تله کینزی هست و بله برای حرکت اشیا چاکرای دستتون باید باز باشه. شما می تونید با تجربه ای که از لمس هاله دیگران (با اجازه خودشان) به دست می آورید فرق بین یک هاله سالم و مریض را در یابید.

 • نویسنده دیدگاه: VaHiD
  آبان ۲۳, ۱۳۹۷

  سلام ببخشید من دارم الکترو کینزی کار میکنم و هر موقعه ای که بخوام قشنگ میتونم برق رو حس کنم و دستم گز گز میکنه و شنیدم برای اینکه بتونم توپ الکتریکی درست کنم باید چاکرای دست فعال باشه من ۱۲ سالمه حدودا چقد طول میکشه ممنون میشم پاسخ بدید

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   دی ۱۰, ۱۳۹۷

   سلام دوست عزیز
   اگر باز شدن چاکرای دست منظورتون هست تا اون جایی که من میدونم تجربه ی افراد مختلف با هم فرق میکنه به یک دلیل ساده اونم اینکه افراد با هم متفاوت اند و استعداد های درونی و توانایی های ذاتی شون با هم متفاوته. به همین دلیل فک نکنم بشه زمان دقیقی رو تعیین کرد.

 • نویسنده دیدگاه: علیرضا
  آذر ۲۱, ۱۳۹۷

  با سلام و درود من تقریبا ۹ ماه هست روی چاکرای ریشه و بقیه بخصوص چشم سوم کار میکنم و چاکرای دستم هم فعال هست و انرژی مغناطیسی و اینا رو از همون روز اولی که شروع کردم تونستم انجام بدم ولی مشکل اینه چرا هاله افراد رو نمیبینم؟ تا حدودی چشم سومم هم فعاله و هر موقه مدیتیشن میکنم احساس گزگز یا کشیدگی رو روی پیشونی ام حس میکنم ولی با این حال بازم هاله ها رو نمیبینم و نمیدونم دقیقا چی هستن یاچطوری باید ببینم میشه توضیح بدید لطفا با تشکر

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   دی ۱۰, ۱۳۹۷

   با سلام
   هاله عبارت است از نوعی تشعشع مغناطیسی لطیف که از نیروهای اتریک و سایر میدان های انرژی ایجاد می شود. بهتر این اینطور بگوییم که تمامی موجودات زنده در اطراف بدن خود داراری هاله ای از انرژی هستند که امواج حاصل از آن به طور دائمی در حال تشعشع هستند. این امواج را می توان به شبیه امواج گرمایی دانست که هستند که یک روز داغ از سطح زمین بیرون می آیند.
   برای دیدن هاله چشم سوم شما باید فعال باشه و این به تنهایی کفایت نمیکنه. تمرینات ذهن برای دیدن هم لازمه

 • نویسنده دیدگاه: فندب
  دی ۸, ۱۳۹۷

  سلام ایا این تمرینات را می توان نشسته انجام داد؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   دی ۱۰, ۱۳۹۷

   سلام
   بله نشسته هم می تونید انجام بدین.

 • نویسنده دیدگاه: meli
  دی ۹, ۱۳۹۷

  من مغناطیسو حس میکنم ولی گزگز نمیشه چرا؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   دی ۱۰, ۱۳۹۷

   سلام دوست عزیز
   پیشنهاد میکنم همچنان تمرینات رو ادامه بدین تا به نتیچه ی مطلوب برسین. صبور باشین همچنان که در ابتدای متن گفته شد این طور مسائل نیازمند تمرینات مداوم , تمرکز و صبر هست.

 • نویسنده دیدگاه: Fat
  دی ۱۳, ۱۳۹۷

  سلام ببخشید باز کردن چاکرای دست خطرناک نیست؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   بهمن ۷, ۱۳۹۷

   سلام اوقات خوش دوست عزیز
   خیر باز کردن چاکرای دست خطری ندارد.
   موفق باشین

 • نویسنده دیدگاه: یاسین
  دی ۱۴, ۱۳۹۷

  سلام خدمت استاد گرامی..من ۱۶ سال سن دارم و علاقه شدیدی هم به انجام این فعالیت ها دارم ولی یه خورده میترسم که شاید عواقبی داشته باشه..لطفا یه خورده راهنماییم کنید…تشکر

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   بهمن ۷, ۱۳۹۷

   سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   بسیار عالی هست این موردتون که علاقمند هستید. باز کردن چاکرای دست خطری ندارد نگران نباشید و نترسید. تمرینات رو با صبر و حوصله انجام بدین.
   موفق باشین

 • نویسنده دیدگاه: امیر ایکس
  دی ۱۵, ۱۳۹۷

  اگه چاکرای دستم باز شه میتونم اجسام رو بدون اینکه به اونا دست بزنم حرکت بدم??

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   بهمن ۸, ۱۳۹۷

   سلام وقت بخیر دوست عزیز
   بله برای حرکت دادن اجسام بدون تماس فیزیکی با آنها باید چاکرای دست تون باز باشه

 • نویسنده دیدگاه: رزا
  دی ۲۳, ۱۳۹۷

  سلام
  من میتونم حضوری از اموزش شما استفاده کنم؟؟؟

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   بهمن ۸, ۱۳۹۷

   سلام وقت بخیر دوست گرامی
   خیر در حال حاضر دوره ی حضوری برگزار نمیشه.

 • نویسنده دیدگاه: رضوان
  دی ۲۳, ۱۳۹۷

  سلام
  من میتونم حضوری از اموزش هاتون استفاده کنم؟؟؟
  ممنون

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   بهمن ۸, ۱۳۹۷

   سلام وقت بخیر دوست گرامی
   خیر در حال حاضر دوره ی حضوری برگزار نمیشه و مقدور نیست.

 • نویسنده دیدگاه: Abolfaxl
  دی ۲۵, ۱۳۹۷

  سلام من تمرین رو انجام دادم و وسط تمرین بودم که به تمرین خاتمه دادم چون مشکلی پیش اومد . الان استخوان دستم درد می‌کنه و اینکه چند ساعت باید روش کار کرد

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   بهمن ۸, ۱۳۹۷

   سلام روزتون بخیر دوست عزیز
   نگران نباشین درست میشه این حالت هاتون
   هر یک از تمرین های اشاره شده در متن را به مدت پانزده دقیقه انجام دهید.

 • نویسنده دیدگاه: سالار
  بهمن ۶, ۱۳۹۷

  سلام، ببخشید من مراقبه رو براى بار اول که انجام دادم (دراز کشیده)، دو دستم خصوصا دست چپ گزگز شدید عین جریان برق داشت، تا جاییکه انگشتهام بى حس شدن، یک کم ترسیدم و قطعش کردم، بار دوم هم همینطور شد، اما بار سوم کاملا دو دستم و پاى چپم گزگز شدید پیدا کرد، اما نکته جالبش اینجا بود که دستهام غیر ارادى شروع کرد به بلند شدن از روى تخت، آروم آروم دستهام خصوصا دست چپم به سمت بالا حرکت کردن و انگشتهام ارتعاش سریع و ریز داشتن، همه اینها غیر ارادى بود، انگار دستهام مال خودم نبود و تو هوا شناور بود، همچنین در درونم هم احساس کردم مثل یک جریان بزرگ انرژى هستم که در حال تلو تلو خوردن توى بدنم هستم، نظرتون چیه؟ البته من همیشه در برخورد با دیگران خیلى از نیات و احساسات درونیشون رو کاملا درک میکردم، همیشه اینطور بودم، اما اخیرا دارم مراقبه میکنم و اینجورى شدم، میخواستم نظر شما رو بدونم، ممنون

  • نویسنده دیدگاه: Moonshine
   بهمن ۷, ۱۳۹۷

   سلام وقت بخیر دوست عزیز
   این حالات مقدماتی برای مراقبه است و برای کسانی که وارد این مسیر میشن طبیعی است. شما ادامه بدید و نترسید.
   موفق باشین

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید