رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

تله کینزی چیست و چگونه انجام می شود؟

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

تله کینزی چیست؟ تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می باشد.تئوری که در ارتباط با تله کینزی وجود دارد که آن به وسیله میدانهای انرژی یا امواج انرژی روانی به میزان کافی متراکم شده اند باعث حرکت اجسام می شود.هر کسی به…