رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

مراقبه ( مدیتیشن)

یکشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۷

✨ مراقبه ✨✨ ۱- مراقبه: کیفیت درونی وجود انسان که به دست فراموشی سپرده شده، مشاهده گری و دیدن است . ۲- مراقبه یعنی یکی شدن با هستی برای ابد و دیدن یعنی مراقبه . ۳- مراقبه آسان است و از راه تلاش بدست نمی…

چگونه مراقبه گون باشیم؟

یکشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

🌱🌸✨🔮✨🌸🌱 🛐 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﮔﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ؟ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ، ﺯﯾﺮﺍ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩهید، ﺫﻫﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯽ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ، ﺯﯾﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺫﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻭ ﻫﺮ…

اسارت ذهن و مراتب آگاهی

یکشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۷

افراد را می توان از نظر آگاهی به سه دسته تقسیم کرد: ۱) افرادی که در اسارت ذهن شرطی خود هستند و از این فضای محدود و بسته فراتر نمی روند و نسبت به این مرکز درونی در خویشتن هیچ وقوف و آگاهی ندارند. ۲)…