رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

گام هایی که شما را به خدا می رساند(برگرفته از سخنان یوگاناندا)

سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

گام هایی که شما را به خدا می رساند(برگرفته از سخنان یوگاناندا) اثبات وجود خدا عده ی خیلی اندکی از افراد هستند که درک میکنند چگونه با خداوند صمیمانه گفتگو کرده و راز دل با او بگویند. دلیل بسیاری از کسانی که مناجات نمیکنند این…