رهروان حقیقت

خودشناسی ، عشق ، سفر روح

گذر از هفت شهر عشق از دیدگاه عطار

یکشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۶

عطار سیر و سلوک الی الله را هفت مرحله دانسته، که عبارت است از طلب، عشق، معرفت، استغناء، توحید، حیرت و فنا؛ یعنی بقاء در ذات او یا فناء فی الله. این هفت وادی را عطار در منطق الطیر چنین بیان کرده است:

گفت ما را هفت وادی در ره است چون گذشتی هفت وادی درگه است